KHOA ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Điện thoại: 0257.221.1765
• Lãnh đạo khoa:
– Trưởng Khoa:
Họ và tên: Nguyễn Trung Thoại
Học vị: Tiến sĩ Thiết bị truyền tải điện và Tự động hoá
ĐT: 0983.011.576
Email: nguyentrungthoai@yahoo.com
Nhiệm vụ: Điều hành chung
.  Thư ký khoa:
Họ và tên: Đoàn Thị Nguyệt Thư
Học vị: Cử nhân kinh tế
ĐT: 0983098655
Email: nguyetthuk@gmail.com
Nhiệm vụ:
• Các tổ bộ môn:
• 1. TỔ BỘ MÔN: ĐIỆN KỸ THUẬT
STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Số điện thoại Email
1 Võ Quốc Dũng Thạc sĩ Tự Động Hóa Trưởng bộ môn 0918120975 vqdungcdcn@gmail.com
2 Lê Lai Kỹ sư Điện kỹ thuật Giáo Viên 0905576714 lelaicdcn@gmail.com
3 Phạm Duy Phượng Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giảng Viên 0982.827275

0915.827275

phamduyphuong1968@gmail.com
4 Nguyễn Thị Khánh Thùy Thạc sĩ Tự động hóa Giảng Viên 0989.203.256 nguyenthikhanhthuytic@gmail.com
5 Đặng Mỹ Nhựt Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giảng Viên 0886531121 mynhutdangkhoadien@gmail.com
6 Trần Quốc Bảo Thạc sĩ Mạng và Hệ thống điện Giảng Viên 098.278.6149 tranquocbao.phuyen@gmail.com
 

2

 

TỔ BỘ MÔN:  TỰ ĐỘNG HÓA

STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh Tước Thạc sĩ Kỹ thuật điện Trưởng bộ môn 0914254826 nguyenthanhtuoc@gmail.com
2 Lưu Kim Tuấn Thạc sĩ Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện Giảng Viên 098.878.4995 luukimtuantic@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Vân Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Giảng Viên 0982.800.296 ntvanpy@gmail.com
4 Phan Thành Minh Thạc sĩ Thiết bị mạng và nhà máy điện Giảng Viên 0905061223 phanthanhminh1302@gmail.com
5 Võ Văn Tỏ Thạc sĩ Tự Động hoá Giảng Viên 0982804039 vovantopy@gmail.com
6 Huỳnh Dương Khánh Linh Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Giảng Viên 0975288796 huynhduongkhanhlinh@gmail.com
7 Bùi Ngọc Dịnh Tiến sĩ Kỹ thuật công nghiệp Giảng Viên 0935771556 dinhbuingoc@gmail.com

 

  1. BỘ MÔN: NHIỆT ĐIỆN LẠNH
STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Số điện thoại Email
1 Huỳnh Minh Hoàng Thạc sĩ Công Nghệ Nhiệt Trưởng bộ môn 0909.317.741 huynhminhhoangtic@gmail.com
2 Lê Quang Tân Thạc sĩ Công nghệ nhiệt Giảng Viên 0908.989.938 letanhvac@gmail.com
3 Đặng Đăng Khôi Đại học Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh Giáo Viên 01682119335 dangkhoi49nl.ntu@gmail.com
4 Lê Thành Nhân Thạc sĩ Kỹ Thuật Nhiệt Giáo Viên 0905094168 lethanhnhan.tic@gmail.com

 

4. BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Số điện thoại Email
1 Trần Thị Kim Phượng Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Trưởng bộ môn 0934880067 ttkimphuong.2003@gmail.com
2 Trần Đức A Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Giảng Viên 0977744574 tranduca76@gmail.com
3 Đỗ Thị Thu Nga Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Giảng Viên 0986159556 dothithunga.tic@gmail.com

* Cán bộ tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn:

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ Điện Thoại ĐỊA CHỈ EMAIL GHI CHÚ
1 Trần Kim Quyên TS. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hiệu trưởng 0914 154316 trankimquyen78@gmail.com
2 Nguyễn Trung Hòa TS. Kỹ thuật và Khoa học quản lý Phó Giám Đốc TTĐT và HTQT 0888 186 788 nguyentrunghoa@gmail.com
3  

 

Lê Kim Anh

 

 

TS. Tự động hóa trong hệ thống điện

 

Trưởng Phòng TC – HC 0905 553 997 tdhlekimanh@gmail.com

 

 

4  

Nguyễn Thanh Thuyền

Ths. Điện tử viễn thông Phó  Phòng TC – HC 0913 412 258 nguyenthanhthuyen@tic.edu.vn
5 Nguyễn Hoàng Viên Ths.Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Phó Giám Đốc TT PTGDQT SUNSHINE 0964 977 367 Nguyenhoangvien2641993@gmail.com
6 Phạm  Đình Phú Ths.Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tổ trưởng tổ truyền thông 0919 003 687 phamdinhphu@mitc.edu.vn