KHOA ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Điện thoại: 0257.221.1765

  • Lãnh đạo khoa:

– Trưởng Khoa:

Họ và tên: Nguyễn Trung Thoại

Học vị: Tiến sĩ Thiết bị truyền tải điện và Tự động hoá

ĐT: 0983.011.576

Email: nguyentrungthoai@yahoo.com

Nhiệm vụ: Điều hành chung

.  Thư ký khoa:

Họ và tên: Lê Thị Hợi

Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đt: 0985 183 996

Email: lethihoicdcn@gmail.com

Nhiệm vụ:

  • Các tổ bộ môn:
  • 1. TỔ BỘ MÔN: ĐIỆN KỸ THUẬT
STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Số điện thoại Email
1 Võ Quốc Dũng Thạc sĩ Tự Động Hóa Trưởng bộ môn 0918120975 vqdungcdcn@gmail.com
2 Lê Lai Kỹ sư Điện kỹ thuật Giáo Viên 0905576714 lelaicdcn@gmail.com
3 Phạm Duy Phượng Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện Giáo Viên 0982.827275

0915.827275

phamduyphuong1968@gmail.com
4 Nguyễn Thị Khánh Thùy Thạc sĩ Tự động hóa Giảng Viên 0989.203.256 nguyenthikhanhthuytic@gmail.com
5 Đặng Mỹ Nhựt Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giáo Viên 0886531121 mynhutdangkhoadien@gmail.com
6 Trần Quốc Bảo Thạc sĩ Mạng và Hệ thống điện Giáo Viên 098.278.6149 tranquocbao.phuyen@gmail.com
 

2

 

TỔ BỘ MÔN:  TỰ ĐỘNG HÓA

STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh Tước Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện Trưởng bộ môn 0914254826 nguyenthanhtuoc@gmail.com
2 Lưu Kim Tuấn Thạc sĩ Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện Giảng Viên 098.878.4995 luukimtuantic@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Vân Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Giáo Viên 0982.800.296 ntvanpy@gmail.com
4 Phan Thành Minh Thạc sĩ Thiết bị mạng và nhà máy điện Giảng Viên 0905061223 phanthanhminh1302@gmail.com
5 Võ Văn Tỏ Thạc sĩ Tự Động hoá Giáo Viên 0982804039 vovantopy@gmail.com
6 Huỳnh Dương Khánh Linh Thạc sĩ Giáo Viên 0975288796 huynhduongkhanhlinh@gmail.com

 

  1. BỘ MÔN: NHIỆT ĐIỆN LẠNH
STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Số điện thoại Email
1 Huỳnh Minh Hoàng Thạc sĩ Công Nghệ Nhiệt Trưởng bộ môn 0909.317.741 huynhminhhoangtic@gmail.com
2 Lê Quang Tân Thạc sĩ Giáo Viên
3 Võ Hồng Vi Thạc sĩ Nhiệt – Điện lạnh Giáo Viên 0918121502 vohongvi85@gmail.com
4 Đặng Đăng Khôi Thạc sĩ Giảng Viên 01682119335 dangkhoi49nl.ntu@gmail.com
5 Lê Thành Nhân Thạc sĩ Kỹ Thuật Nhiệt Giáo Viên 0905094168 lethanhnhan.tic@gmail.com

 

* Cán bộ tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn:

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ Điện Thoại ĐỊA CHỈ EMAIL GHI CHÚ
1 Trần Kim Quyên TS. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hiệu trưởng trankimquyen78@gmail.com
4 Nguyễn Trung Hòa TS. Kỹ thuật và Khoa học quản lý Trưởng Phòng Đào tạo thường xuyên nguyentrunghoa@gmail.com
5  

 

Lê Kim Anh

 

 

TS. Tự động hóa trong hệ thống điện

 

Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Nghiên cứu khoa học tdhlekimanh@gmail.com

 

 

6  

Nguyễn Thanh Thuyền

Ths. Điện tử viễn thông Trưởng PhòngQuản trị nguyenthanhthuyen@tic.edu.vn